ÁSZF

Nógrád Hírcentrum Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.(Réginyomda irodaház)
Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. II. emelet
Email: titkarsag@nool.hu
Web: www.nool.hu
Telefon: 06-32-340-100

A Nógrád Hírcentrum Kft (székhely: 3100. Salgótarján, Erzsébet tér 6., Cégjegyzékszám: Cg. 12-09-009078. Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25099784-2-12) az alábbiakban közzétett

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

szerint végzi nyomtatott sajtótermékei előfizetésben történő terjesztését.

1. Jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Nógrád Hírcentrum Kft által kiadott valamennyi nyomtatott sajtótermék előfizetéses terjesztésére.

2. A Nógrád Hírcentrum Kft. nyomtatott sajtótermékei megrendelhetők cselekvőképes természetes személyek és jogi személyek által:

– ügyfélszolgálati irodáinkban,

– az egyes termékekben közölt hívható telefonszámon

– ingyenesen visszaküldhető válasz-levelezőlapon

– egyéb, a Nógrád Hírcentrum Kft. által kiadott nyomtatványon vagy szerződésben.

A megrendelés alapján az adott sajtótermékre vonatkozóan előfizetői szerződés jön létre.

3. Az előfizetői szerződés a megrendelésben, illetőleg előfizetői szerződésben megjelölt havi, negyedéves, féléves vagy egyéves előfizetési időszakra szól. Az előfizetési időszak megjelölésének hiányában úgy tekintendő, hogy az előfizetői szerződés egyéves időszakra jön létre. Amennyiben legkésőbb az előfizetői időszak leteltét megelőző 15 napon belül az előfizető nem jelzi, hogy az előfizetést nem kívánja meghosszabbítani, az előfizetői szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott előfizetési időszak tartamával. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

Új előfizető az, aki az adott előfizetéssel érintett időszakot megelőzően nem rendelkezett érvényes előfizetéssel.

Egy előfizető egyszerre legfeljebb 10 példányt rendelhet meg. 10 példány feletti megrendelés esetén írásbeli (nem elektronikus) megrendelés, továbbá a terjesztési vezető általi visszaigazolás szükséges az előfizetői szerződés létrejöttéhez.

4. A terjesztés

A Nógrád Hírcentrum Kft. nyomtatott sajtótermékeit előfizetésben saját terjesztői hálózatában, az előfizetők postaládájába juttatással, a megbízott alvállalkozók kézbesítői közreműködésével terjeszti.

A Nógrád Hírcentrum Kft. a nyomtatott sajtótermékeinek kézbesítését zárható, megfelelő méretű és az előfizetői szerződésben, illetőleg megrendelésben szereplő névvel ellátott levélládába vállalja. Amennyiben a terjesztés a megjelölt kézbesítési címen az előfizető nevével megjelölt postaláda hiánya, vagy a postaláda megrongálódása miatt hiúsul meg, a Nógrád Hírcentrum Kft-t a teljesítés elmulasztásáért felelősség nem terheli.

A terjesztés egybefüggő, belterületi lakóövezeteken található belterületi címhelyeket szolgál ki. Az ilyen területeken kívül eső magányos lakóházakhoz, tanyákhoz, külterületi címhelyekre, kizárólag helyrajzi számon nyilvántartott címhelyekre és egyéb lakóhelyekre a terjesztés visszautasítható.

A Nógrád Hírcentrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes háztartásokat a terjesztési területen belül is kizárjon a terjesztésből, amennyiben a címhely balesetmentes megközelítése gépkocsival, kerékpárral és gyalogosan nem megoldható, illetve a kézbesítő személyi biztonsága nem garantálható. Erre hivatkozással a megrendelés visszautasítható, illetőleg létrejött előfizetői szerződés esetében a szerződés a Nógrád Hírcentrum Kft. által azonnali hatállyal felmondható. Ebben az esetben az előfizetési díj visszatérítendő az előfizető részére.

5. Előfizetési díjak

A mindenkori érvényes előfizetési díjak az egyes termékekben kerülnek közzétételre. A Nógrád Hírcentrum Kft. az előfizetési díjakat a nyomdai költségek emelkedése esetén jogosult egyoldalúan megemelni. Amennyiben a Nógrád Hírcentrum Kft. egyoldalúan megemeli az előfizetési díj mértékét, az előfizető a Ptk. 6:104. § (2) d) pontja alapján a módosítás közzétételét követő 15 napon belül felmondhatja a szerződést a díjemelés hatályba lépésének napjára.

Az előfizetési díj magában foglalja az adott nyomtatott sajtótermék és összes mellékletének árát.

Az egy hónapnál hosszabb időszakra szóló előfizetések díja a mindenkori havi előfizetési díj és a megrendelt hónapok számának szorzata.

Az előfizetési díj magában foglalja a terjesztési területen belüli kézbesítés díját.

A terjesztési területen kívüli kézbesítés esetén a Nógrád Hírcentrum Kft. postaköltséget számít fel, a kézbesítés a levélpostai kézbesítési feltételek szerint történik.

6. Az előfizetési díj megfizetése, számlázás

A Nógrád Hírcentrum Kft. a készpénzben megfizetett előfizetési díjak beszedésével a terjesztési feladatokat ellátó alvállalkozói kézbesítőit bízza meg. A kézbesítők az előfizetési díjak átvételére feljogosító okirattal rendelkeznek, melyet az előfizető kérésére kötelesek bemutatni az előfizetési díj átvételekor.

Előfizetési díjat csak és kizárólag a Nógrád Hírcentrum Kft. által kiállított számla vagy saját aláírásukkal ellátott átvételi elismervény ellenében vehetnek át a kézbesítők. A számla vagy átvételi elismervény hiányában a kézbesítő részére átadott összegekért, illetőleg az előfizetési díj átvételére nem jogosult kézbesítőnek átadott összegekért a Nógrád Hírcentrum Kft. nem vállal felelősséget.

Az előfizető az alábbi fizetési módok közül választhat:

6.1 készpénzfizetés: az előfizető a számlát a kézbesítőnél a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 25. napjáig fizetheti ki, készpénzfizetési számla ellenében.

6.2 lakossági folyószámlán keresztül: A Nógrád Hírcentrum Kft. a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 15. napjáig az előfizető előzetes felhatalmazása alapján, pénzintézeten keresztül az esedékes előfizetési díjat beszedi és a 18/2009 (VIII.6.) MNB-rendelet 37.§ (10) bekezdése alapján évente egyszer értesítőt küld az előfizetőnek, melyben egy évre előre közli a folyószámla megterhelésének várható időpontjait és összegeit (csoportos beszedési megbízás).

Az előfizetőnek a felhatalmazást a folyószámláját vezető pénzintézetnél kell megadnia, a Nógrád Hírcentrum Kft-től kapott előfizető azonosító számmal, az erre szolgáló nyomtatványon.

6.3 csekken történő befizetés: a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Nógrád Hírcentrum Kft. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számláját a rendelkezésre bocsátott befizetési csekkel (készpénz átutalási megbízás), amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig befizet.

Kizárólag a Nógrád Hírcentrum Kft. által biztosított csekket lehet az előfizetési díj megfizetéséhez használni.

6.4 banki átutalás: a fizetési ütemezés szerinti időszakot megelőző hónap 10. napjáig a Nógrád Hírcentrum Kft. eljuttatja az előfizetőnek az esedékes előfizetési időszakról szóló számlát, amelyet az előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőig banki átutalással teljesíthet.

A Nógrád Hírcentrum Kft. csak az általa kibocsátott számlákért vállal felelősséget. Az előfizető a számlán jelzett fizetési határidőig jogosult észrevételt tenni téves számlázás, illetőleg szám vagy adat elírása esetén.

A nyomtatott sajtótermék előfizetése az Áfa törvény 58. §-a alá tartozó ügylet.

7. Késedelmes fizetés

A Nógrád Hírcentrum Kft. csak az előre kifizetett előfizetési díjak alapján kézbesíti a sajtóterméket. A Nógrád Hírcentrum Kft. az előfizetőt a fizetési határidő lejárta után a fizetés elmaradásáról értesíti.

Abban az esetben, ha az előfizető a 6. pontban megjelölt határidőre nem fizeti meg az előfizetési díjat, úgy a Nógrád Hírcentrum Kft. a sajtótermék kézbesítését szünetelteti. Az előfizető a fizetési késedelem miatt szünetelő kézbesítés esetén is a teljes előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat köteles megfizetni. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

Amennyiben az előfizető mégis igényt tart a további előfizetésre, úgy azt jelezheti telefonon, írásban, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban és a kézbesítőnél.

A Nógrád Hírcentrum Kft. csak az előfizetési időszakot megelőző hónap utolsó munkanapján 12 óráig beérkezett és ténylegesen regisztrált befizetések alapján köteles a sajtóterméket kézbesíteni az előfizetési időszak első megjelenési napjától kezdődően.

8. Előfizetés felmondása

Súlyos szerződésszegés esetén az előfizető és a Nógrád Hírcentrum Kft. is jogosult azonnali hatállyal felmondani az előfizetői szerződést. Az előfizető díjfizetéssel való 15 napon túli késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül. A Nógrád Hírcentrum Kft. díjfizetés elmulasztásán alapuló azonnali hatályú felmondása esetében az előfizető a teljes előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat köteles megfizetni. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja. Amennyiben az előfizető mondja fel jogszerűen és megalapozottan azonnali hatállyal az előfizetői szerződést a Nógrád Hírcentrum Kft. súlyos szerződésszegésére hivatkozással, a Nógrád Hírcentrum Kft. köteles visszatéríteni az előfizetési díj arányos részét az előfizető részére.

Amennyiben a Nógrád Hírcentrum Kft. súlyos szerződésszegésre hivatkozással azonnali hatállyal felmondja az előfizetői szerződést, a Nógrád Hírcentrum Kft. jogosulttá válik a szerződésszegő előfizetőt kizárni az előfizetésre vonatkozó kedvezményekből és akciókból, ennek megfelelően a felmondást követő 3 évig az akcióval érintett megrendelés visszautasítható, illetőleg létrejött előfizetői szerződés esetében az akciós szerződés a Nógrád Hírcentrum Kft. által azonnali hatállyal felmondható.

Az előfizetői szerződés határozott időre jön létre, és kizárólag a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel szüntethető meg felmondással. Jogszerűtlen felmondás esetén az előfizetési díj visszatérítésére a Nógrád Hírcentrum Kft. nem köteles. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

9. Akciós termékértékesítés

Amennyiben akciós előfizetés keretében az előfizető és a Nógrád Hírcentrum Kft, között a sajtótermékre vonatkozó előfizetői szerződés mellett adásvételi szerződés is létrejön az akcióban megjelölt termékre, és az előfizetői szerződésre tekintettel az akciós termék vételárának megfizetésére a Nógrád Hírcentrum Kft. részletfizetést enged, a részletek esedékessége megegyezik az előfizetési díj fizetési ütemezésével és az előfizetési díjjal egyidejűleg fizetendőek. Az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az előfizető a fennmaradó vételárrészleteket egy összegben köteles megfizetni a Nógrád Hírcentrum Kft. részére a megszűnést követő 15 napon belül. Az előfizetői szerződés aláírásával, illetőleg a megrendelés leadásával egyidejűleg az előfizető elismeri, hogy ezen szerződési feltételt megismerte, és kifejezetten elfogadja.

10. Változások, módosítások bejelentése

Az előfizető adataiban (lakcím/székhely, lap neve, példányszám, fizetési mód, stb.) bekövetkező változások a Nógrád Hírcentrum Kft. által rendszeresített ún. változásbejelentő nyomtatványon, telefonon, faxon, e-mailen, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban és a kézbesítőknél jelentendőek be.

A változtatásokat a Nógrád Hírcentrum Kft. a következő előfizetési időszak első munkanapjától alkalmazza. Kivételt képez a kézbesítési cím megváltozása: a Nógrád Hírcentrum Kft. az előfizető bejelentésének legalább 2 munkanappal korábbi közlése esetén kézbesíti az új címre a sajtóterméket.

11. Vis maior

Ha az előfizetői szerződés teljesítésének meghiúsulását olyan, a Nógrád Hírcentrum Kft. ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, melynek elkerülése, illetőleg a teljesítés meghiúsulásából eredő kár elhárítása a Nógrád Hírcentrum Kft-től nem volt elvárható, a Nógrád Hírcentrum Kft. mentesül a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alól. Ilyen esetben az előfizető a teljesülés meghiúsulásával érintett időtartamra eső előfizetési díj visszatérítését igényelheti.

12. Terjesztőkre vonatkozó rendelkezések

A nyomtatott sajtótermékek előfizetéses terjesztését árusításban a Nógrád Hírcentrum Kft. és a Lapker Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32.; Cg.01-10-043804) végzi.

Napi 50 átvett példány alatti mennyiségre a Nógrád Hírcentrum Kft. árus terjesztési szerződést köt. Az árus terjesztési szerződés alapján árus minden nyilvántartási napon köteles átvenni a kiosztott mennyiséget.

Napi 50 átvett példány feletti mennyiség esetén a Nógrád Hírcentrum Kft. nagykereskedelmi szerződést köt.

Írásbeli igénylés és annak visszaigazolása esetén lehetőség van a Nógrád Hírcentrum Kft. termékeinek mennyiségi megrendelésére. Az igénylést a megjelenést megelőző második nap 12:00 óráig fogadja el a Nógrád Hírcentrum Kft.

Ezen általános szerződési feltételek 2016.07.01 -től érvényesek.

Az általános szerződési feltételek megtekinthetők a Nógrád Hírcentrum Kft. ügyfélszolgálati irodáiban, valamint külön regisztráció nélkül a Nógrád Hírcentrum Kft. honlapján (www.nhc24.hu).

Kérjük, hogy az előfizetői szerződés megkötése, illetőleg megrendelés előtt az általános szerződési feltételeket figyelmesen olvassa el.

Salgótarján, 2016.07.01.

Nógrád Hírcentrum Kft